gestion-sinistres-empresa

Gestió de sinistres

gestion-sinistres-empresa 13
GESTIÓ DE SINISTRES

La nostra metodologia

El nostre protocol de tractament de sinistres garanteix l'atenció efectiva, a temps i resolutiva, de la sinistralitat de qualsevol empresa.

Inici, direcció i estratègia

  • Presa de dades de la incidència o reclamació.
  • Estudi previ de la causa de l' ocorregut i determinació inicial de responsabilitats.
  • Creació d' un expedient d' incidència o de sinistre, a partir de la declaració d' aquest per part del perjudicat.

Registre

Obertura d' un expedient específic per a cadascuna de les comunicacions d' incidència o de sinistre i el seu seguiment.

Registre d' aquest en el sistema informàtic i assignació del número d' expedient únic que l' identifiqui i faciliti la seva administració i seguiment, així com la de tota la documentació relativa al cas.

atenció sinistres

Identificació del Sinistre amb la Pòlissa

Anàlisi exhaustiva i comprovació que els fets referits en la comunicació del sinistre estan emparats per les garanties i cobertures que atorguen les pòlisses.           

Estudi de les accions a prendre en cas que no existeixi cobertura buscant alternatives de rescabalament i plantejant modificacions de les pòlisses en el seu cas.

Comprovació de l' efectivitat del pagament de les primes corresponents i que s' han efectuat adequadament les regularitzacions d' existències, declaracions i liquidacions.

Comunicació immediata a l'Entitat Asseguradora de la pòlissa implicada en el sinistre i/o a la delegació del Consorci de Compensació d'Assegurances si les circumstàncies ho admeten, de l'ocurrència del sinistre dins del termini màxim de 7 dies d'haver-lo conegut.

Per facilitar la recepció i tramesa de la comunicació dels sinistres es farà lliurament als clients d' un model de comunicació de sinistres adaptat a la seva activitat i a les diferents àrees de risc, que reculli la informació bàsica de l' ocorregut d' una forma estructurada i fàcilment assimilable per totes les parts.

La comunicació al Consorci de Compensació d' Assegurances es formularà en el model establert a l' efecte acompanyant la documentació pertinent.

S' assessorarà el client de la forma més convenient de presentar la comunicació del sinistre i de preparar la documentació que suporti la reclamació als asseguradors, tenint en compte les accions que l' assegurat haurà de tenir presents quant a minimitzar i evitar l' extensió dels danys, la conservació de restes, vestigis i de qualsevol material probatori de l' ocorregut i preparant la visita d' inspecció dels perits designats pels asseguradors.

Per estructurar aquest procés inicial de gestió de reclamacions, incidències i sinistres, es facilitarà al client tota la informació necessària sobre com actuar, incloent tant formularis de comunicació adequats a cada circumstància com documents informatius sobre com procedir en cas d' ocurrència d' un fet recollit en el nostre àmbit d' actuació i, com veurem més endavant si es consistrés adequat, un protocol d' actuació entre les parts en el qual es detallin els fluxos d' informació i processos més apropiats per a la gestió particular dels incidents i sinistres que es puguin produir.

Seguiment

Així com una intervenció ràpida i un plantejament inicial adequat del sinistre són fonamentals per al bon desenvolupament d' aquest, el seguiment apropiat del seu desenvolupament per especialistes en aquest tipus de gestió és decisiu per a la consecució de l' efectivitat de les pòlisses contractades i la defensa dels interessos de l' assegurat.

En el transcurs d' aquesta fase, en estreta col.laboració amb l' assegurat i l' assegurador, així com amb els perits i advocats designats per intervenir en el cas, es tractaran les diferents causes i circumstàncies inherents al sinistre, que determinaran la documentació necessària i les accions més adequades per a la seva resolució satisfactòria.

L' objectiu per aconseguir això, és la modificació i actualització de les dades, seguint tots els tràmits necessaris fins a aconseguir la resolució definitiva del mateix, realitzant per a això una revisió periòdica de l' expedient i coordinant les corresponents actuacions de Grupo Galilea S.A. amb totes les parts involucrades.

Aquesta revisió i actualització de cada expedient es realitzarà amb la periodicitat que recomanin les pròpies característiques particulars de cada cas. Per a això està establert com a element bàsic dels nostres procediments de qualitat, un sistema d' alarmes informàtic que, amb un període màxim de 2 mesos, obliga cada executiu de sinistres a revisar i actualitzar la seva situació.

Mantenir l' Assegurat i Assegurador puntualment informats

Tota documentació que es demani o sigui remesa, serà prèviament analitzada i estudiada detalladament tractant de restringir-la a l' estrictament necessària, orientar-la segons les circumstàncies de cada cas i canalitzar-la per les vies més ràpides a qui l' hagi de rebre i utilitzant els models estandarditzats per Grupo Galilea S.A. en les seves normes internes de qualitat.

Igualment, Grupo Galilea S.A. mantindrà arxius físics i informàtics complets de la informació relativa a cada sinistre a disposició de les parts, així com dades comprensives de tota la sinistralitat del seu client.

Es realitzarà una revisió periòdica de la situació dels expedients oberts. L'objecte és evitar qualsevol tipus de retard en la resolució dels sinistres i això en estreta col·laboració amb l'executiu responsable del compte per tal de detectar possibles llacunes, faltes de cobertura, infrasegur i qualsevol altre inconvenient que obstaculitzi el rescabalament a l'assegurat.

A partir de la revisió periòdica del conjunt de la sinistralitat de cada client, es prendran les oportunes mesures correctores per tal d' elaborar uns mètodes de treball, prevenció i protecció que serveixin d' eines de control. Això permet prendre decisions el més encertades possibles a l' hora de modificar els contractes d' assegurances en futures renovacions, en la contractació de noves cobertures o en la modificació de les existents.

sinistres empresa

Indemnització i Liquidació

Atenint-se a les condicions particulars de les pòlisses subscrites, Grupo Galilea S.A. procurarà en defensa dels interessos de l'assegurat l'obtenció per part dels asseguradors de la justa indemnització supeditant-se als acords que en cadascun dels sinistres s'hagin assolit entre les parts quant a l'import i a la forma escollida per al rescabalament (pagament en qualsevol modalitat, restitució o reparació de béns, prestació de serveis, etc.).

Grupo Galilea S.A. s' ocuparà de fer efectius en el termini més breu possible els acords indemnitzatoris entre les parts realitzant el seguiment de l' emissió dels informes pericials oportuns i el seu contingut. Es gestiona la documentació necessària per formalitzar el pagament amb la transmissió de quitances, talons i qualsevol altre document requerit, assumint la tramitació de recobros quan així s' estableixi i controlant l' efectivitat dels pagaments.

Tancament i reobertura del sinistre

Una vegada realitzades les comprovacions oportunes sobre la realització del pagament o donades per finalitzades les gestions per obtenir la indemnització sense èxit, amb l' acord de l' assegurat, es procedirà al tancament de l' expedient tant en l' arxiu físic com en el sistema informàtic. Quedarà registrada i arxivada tota la informació sobre cada cas particular a disposició de les parts durant un període de temps determinat pels requeriments del client.

L' expedient podrà ser reobert amb indicació de les circumstàncies que aconsellen la seva reobertura i el trasllat de la notificació de reobertura a les parts per iniciar qualsevol gestió addicional que el cas precisi, iniciant de nou el procediment en la fase de desenvolupament que correspongui.

servei 24h

gestion-sinistres-empresa 14
EL NOSTRE DEPARTAMENT D'EMPRESES

Un equip de professionals a la seva disposició

"Una de les veritables proves del lideratge és la capacitat de reconèixer un problema abans que es converteixi en una emergència"
gestion-sinistres-empresa 15
Josep Mulà
Director General
"L'estratègia proporciona una llum al final del túnel,
però la gestió del projecte és el motor del tren que fa avançar a l'organització.
gestion-sinistres-empresa 16
Casimiro Rey
Director d' Empreses
"Una marca per a una empresa és
com la reputació per a una persona.
Ganes la teva reputació tractant de
fer bé les coses difícils"
gestion-sinistres-empresa 17
Francisco Rosiña
DIrector Comercial
"Un grup és un equip quan cada membre està prou segur de si mateix com per alabar les habilitats dels altres"
gestion-sinistres-empresa 18
Rosa Gómez
Employ Benefits